Partierna om fängelsefrågan

Vilket parti ska man egentligen rösta på om man inte vill att det ska byggas ett fängelse i Svedala? Vilka partier kommer arbeta för att vi ska ha fängelset här i kommunen? Vi skickade följande meddelande till samtliga partier som ställer upp i årets kommunalval.

Hej,

Valet närmar sig med stormsteg och snart ska vi gå och rösta på det parti som vi tycker har de bästa idéerna och värderingarna för att styra Svedalas riktning de kommande fyra åren. Det är många som tycker att Svedalas partier är otydliga med var de står när det gäller etableringen av en storanstalt här i kommunen och vi i Föreningen Fängelsefritt Svedala får många frågor från våra medlemmar och följare.

Därför går vi nu ut till alla er partier och frågar hur ni ställer er till att ge Kriminalvården klartecken till att bygga en av Sveriges största kriminalvårdsanstalter här i vår kommun. Kommer ert parti arbeta för eller mot att Svedala ska bli en fängelsekommun i framtiden?

Här kan du läsa partiernas hela svar. Vissa är tydligare än andra…

Partierna som inte vill se Svedala som fängelsekommun

Älska Svedala - NEJ!

"Nej till ett fängelse i Svedala. Älska Svedala verkar för att vår kommun förblir fängelsefri. Att engagera sig tillsammans med oss och/eller rösta på oss är en garanti för att du som kommuninvånare ska vara säker på att inte få ett fängelse som granne. Vi ställer inte by mot by eller område mot område. Vi anser inte att någon av de utvalda platserna är lämpliga för uppförande av ett fängelse.

Vi anser inte heller att de av kommunen redovisade fördelarna med ett fängelse uppväger de mycket stora risker och osäkerheter som en stor fängelseetablering medför.

Svedalas varumärke som boendekommun kan skadas om en av Sveriges största anstalter och häkten placeras i kommunen, vilket med stor sannolikhet kommer påverka framtida skatteintäkter och huspriser negativt. Storleken har betydelse och Sveriges näst största fängelse och häkte kommer för all framtid överskugga allt det positiva som varumärket Svedala kommun står för. Svedala kommun liksom Kumla och Tidaholm är små kommuner. Att namnge Sveriges näst största anstalt till Anstalt Syd eller Anstalt Sturup och låtsas som att fängelset inte ligger i Svedala kommun, är varken någon bra eller säker lösning på varumärkesfrågan."

Kristdemokraterna i Svedala - NEJ!

"Kristdemokraterna i Svedala kommer att arbeta för att förhindra en kriminalvårdsanstalt i kommunen. Vi anser att Svedala kommun är värd bättre än att bli en fängelsekommun och kommer således inte stötta sådana planer."

Medborgerlig Samling Söderslätt - NEJ!

"Medborgerlig Samling Söderslätt kommer att arbeta MOT en etablering av en anstalt i kommunen. Det beror på flera orsaker. Dels har hanteringen av ärendet från början varit i strid med det demokratiska samtalet som man kan förvänta sig från sina folkvalda, i synnerhet då det handlar om ett så kontroversiellt beslut som att bygga en anstalt. Nästa aspekt är att Svedala kommun måste värna sitt varumärke och satsa på etableringar i kommunen som stärker detta varumärke, inte sänker det. För att visa på något som är positivt vill vi gärna relatera till avsiktsförklaringen avseende galoppbanan. En galoppbana skulle stärka varumärket, bidra med massor av besök, skapa arbetstillfällen till kommunen och människor skulle prata om kommunen i oftast positiva ordalag. MED skulle anse det ytterst olyckligt om någon i framtiden förknippar Svedala med en stor anstalt."

Sverigedemokraterna Svedala - NEJ!

"Hej. För oss Sverigedemokrater är det ett tydligt nej till en etablering av en kriminalvårdsanstalt i Svedala."

Partierna som vill se Svedala som fängelsekommun

Moderaterna – JA!

"Moderaterna är i grunden positivt inställda till etableringar som kan ge fler arbetstillfällen både nationellt, regionalt och i olika kommuner.

Vi som parti driver ett politiskt arbete för att skapa förutsättning för näringsliv och olika aktörer för etableringar av varierande slag. När Svedala kommun och andra kommuner blev tillfrågade av Kriminalvården om en eventuell etablering av en anstalt som ett positivt tillskott av många nya arbetstillfällen, så diskuterades frågan noga. En sådan etablering liksom andra nya etableringar kan bidra till ett bredare utbud av handel, industri och tjänster. Detta kan i sin tur kan ge ökad sysselsättning och service till boende och besökare samt nya affärsmöjligheter för befintliga företag. När Kriminalvården som statlig myndighet ställer en sådan fråga blir vi skyldiga att utreda och svara på ett seriöst sätt.

En extern analys av en eventuell etablering av en anstalt har gjorts av en extern konsultfirma. Dess slutsats är att en större etablering av ett förslag som detta skapar ovan nämnda effekter för det lokala näringslivet. Det är inte Svedala kommun som bygger något fängelse. Vi lyssnar på synpunkter och tar in olika fakta kring lokaliseringsfrågan, för att om frågan visar sig vara aktuell i vår kommun då kunna ta ställning till dess eventuella genomförande och i så fall kunna ställa de krav på en sådan anläggning som vi anser vara angeläget för kommunens perspektiv och utveckling.

För närvarande finns det ingen pågående aktuell diskussion med Kriminalvården. Det är Kriminalvårdsmyndigheten som har att förhandla med markägare som eventuellt kan vara intresserade av att sälja mark. Sedan tidig sommar är det känt att Kriminalvården vidgat sitt sökfält och även söker efter möjlig plats för etablering på annat håll i Skåne. Kriminalvården måste finna en markägare som är intresserad av att sälja mark för en etablering. Svedala kommun äger ingen mark för detta ändamål. Om en privat markägare och Kriminalvården startar en sådan diskussion återstår en process där vi tillsammans med övriga politiska partier diskuterar lämpligheten. En detaljplan måste sedan upprättas. I detta arbete får grannar och andra sakägare lämna sina synpunkter. Man går också igenom en omfattande prövning av naturvärden och ett miljökonsekvens arbete måste genomföras i enlighet med gällande lagstiftning.

Om något av ovanstående under en eventuell process inte uppfylls så blir det inte någon etablering av ett fängelse i Svedala kommun."

Socialdemokraterna – JA!

"Socialdemokraterna i Svedala har som målsättning att underlätta för olika aktörers möjlighet till etablering i kommunen, så väl från näringslivet som offentliga verksamheter om det kan ge positiva effekter för handel, industri och tjänster.

Om etableringar innebär möjligheter för näringslivet att kunna växa och utvecklas ur ett lokalt och regionalt perspektiv så är etableringar som innebär arbetstillfällen också viktigt i vår ambition för en långsiktig bra utveckling kommunalt och regionalt.

Kriminalvården kom med en förfrågan om de skulle kunna etablera en kriminalvårdsanläggning i Svedala kommun och precis som vid andra typer av etableringar så prövas en sådan etablering utifrån olika aspekter som i vid denna typ av etableringar i slutändan kommer att prövas i en detaljplan enligt olika krav och lagstiftningar som måste uppfyllas där bl.a. konsekvenserna för berörda grannar, andra sakägare, miljön och naturen har en stor påverkan i det slutliga ställningstagandet.

Det ska också nämnas att det är inte är Svedala kommun som driver projektet om en etablering av en kriminalvårdsanläggning utan det är Kriminalvårdens projekt och då inte kommunen själv äger mark så bygger det på att kriminalvården kommer överens med eller flera privata markägare om någon typ av markupplåtelse. Om Kriminalvården utvecklar sin förfrågan och framställer ett förslag som klarar prövningarna i en detaljplan så är Socialdemokraterna positiva till att det sker en etablering av en kriminalvårdsanläggning på lämplig plats, både utifrån arbetsmarknadsperspektiv men även utifrån att ska polisen kunna utföra sitt jobb så måste resten av rättskedjan också fungera där det bl.a. ingår tillräckliga resurser till att kunna placera fängelsedömda individer."

Miljöpartiet de gröna i Svedala – JA!

"Hej Fängelsefritt Svedala och tack för frågan.

Miljöpartiet de gröna i Svedala har sen frågan togs upp i kommunfullmäktige verkat för att frågan om en kriminalvårdsanstalt noggrant ska utredas, att hänsyn ska tas till medborgares synpunkter och oro. Den lokalstudie som kriminalvårdsstyrelsen beställt anser vi vara undermålig. Hänsyn måste tas till de naturvärden som riskerar förloras; ingrepp i biotoper, ljusföroreningar, ökad trafik.

Dessutom måste hänsyn tas till medborgares och markägares ställningstaganden samt att en anstalt riskerar skada Svedalas varumärke.

Att kriminalvården måste bygga nytt är en riksangelägenhet och placeringen av denna ska ej hänga på vilken kommuns ledning som är mest positiv.

Med detta sagt vill vi betona att vi inte tillhör gruppen ’not-in-my-backyard’, alltså de som vill ha fängelser men inte hos sig själva.

Om studier kan visa att en kriminalvårdsanstalt inte förstör naturvärden i eller varumärket för Svedala, kan vi tänka oss acceptera en placering, annars inte.

Det är upp till kriminalvårdsstyrelsen att visa var i Svedala en helt nybyggd anstalt kan anläggas utan att detta sker."

Vänsterpartiet i Svedala – JA!:

"Vi i Vänsterpartiet Svedala tycker att vi har varit konsekventa med att vi ser fram emot en etablering från Kriminalvården. Svedala Kommun behöver arbetsgivare som planera långsiktigt. Vänligen Vänsterpartiet"

Barapartiet – JA!

"Med största respekt för miljön, skapa möjligheter för etablering av kriminalvårdsanstalt Syd. Svedala får en stor och hållbar arbetsgivare, goda kommunikationer, utökad räddningstjänst och polisverksamhet."

Centerpartiet Svedala – JA!

"Från Centerpartiets sida är vi intresserade att fortsätta utreda frågan. Mer fakta behövs och just nu inväntar vi varumärkesanalysen. Etableringen och valet av plats spelar dock en stor roll. Den får inte läggas på högklassig åkermark och inskränka på möjligheten att bedriva rationell livsmedelproduktion."

Liberalerna – JA!

"Så! Det som hittills är sagt är att vi utesluter inte att det kan finnas någon plats i kommunen där man kan ha ett fängelse. Det finns möjliga fördelar i form av arbetstillfällen av flera slag och bättre underlag för kollektivtrafik och jag tror inte att nackdelarna är så stora som motståndarna gör gällande. Men det är klart att all storskalig etablering har sina sidor och det måste prövas noga. Vi vill även poängtera att en förutsättning för ett fängelsebygge är att berörda markägare vill sälja vilket inte verkar vara fallet för tillfället. Därför ser det inte i nuläget ut att bli ett fängelsebygge i Svedala komun ☺."

F! Svedala – JA!

"Vi i F! Svedala är för fängelse om det läggs på Sturup, marken saneras och staten ger kommunen en bättre infrastruktur. Det handlar om social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet där man bygger ett samhälle tillsammans.”

Ett senare svar:

”F! Svedalas ståndpunkt är att vi primärt är emot planerna på ett fängelse i Svedala men kan tänka oss att ändra ståndpunkt om (mot all förmodan), möjligheten uppstår att byta ut Malmö Airport mot ett fängelse. Alltså är vårt svar under rådande omständigheter nej."